ទំព័រ_បដា

ប្រភេទមូល ប្រអប់ការពារខ្សែរួមដែលមានគុណភាពខ្ពស់សម្រាប់ការពារជាតិសរសៃ