ទំព័រ_បដា

ដៃអាវខ្សែបូអុបទិក Quartz Ribbon Fiber Optic Splice Sleeve ជាមួយនឹងដំបងកញ្ចក់ថ្លាមួយ។